Câu hỏi

Go Channel là gì?

Câu trả lời

Go channel là một phương tiện sử dụng goroutines giao tiếp các giá trị dữ liệu với nhau. Nó là một kỹ thuật cho phép truyền dữ liệu đến các goroutines khác. Một channel có thể truyền dữ liệu cùng kiểu. Việc truyền dữ liệu trong channel là hai chiều có nghĩa là các goroutines có thể sử dụng cùng một channel để gửi hoặc nhận dữ liệu như thể hiện trong hình ảnh bên dưới:...

Bạn cần đăng nhập để xem