Câu hỏi

Bạn hiểu gì về Shadowing trong Go?

Câu trả lời

Trong Go, Shadowing là một hiện tượng xảy ra khi một biến được khai báo trong một phạm vi nhất định (scope) có cùng tên với một biến đã được khai báo trong một phạm vi bên ngoài. Khi điều này xảy ra, biến trong phạm vi bên trong "che mờ" (shadows) biến ở phạm vi bên ngoài, làm cho biến bên ngoài tạm thời không thể truy cập được trong phạm vi bên trong đó.

Ví dụ về Shadowing:

var x int = 10

func main() {
    fmt.Println(x) // In ra 10
    x := 5
    fmt.Println(x) // In ra 5
}

Trong ví dụ trên, biến x được khai báo lần đầu với giá trị 10 ở phạm vi toàn cục. Sau đó, một biến mới cũng tên là x được khai báo trong hàm main với giá trị 5, "che mờ" biến x toàn cục.

Ưu và Nhược Điểm của Shadowing:

Ưu điểm:

  1. Linh Hoạt: Shadowing cho phép t...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa C.sleep()time.Sleep() trong Go là gì?

junior

Một số lợi ích của việc sử dụng Go là gì?

junior

Slice trong Go là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào