Câu hỏi phỏng vấn Go lang
Câu hỏi

$GOROOT và `$GOPA...

Câu trả lời
  • $GOROOT là một biến môi trường trong Go, chỉ đường dẫn đến thư mục cài đặt của Go. Nói cách khác, đây là nơi mà Go runtime và các thư viện chuẩn của Go được lưu trữ.
  • $GOPATH là một biến môi trường khác, chỉ đường dẫn đến thư mục làm việc của bạn, nơi bạn lưu trữ và quản lý mã nguồn, các gói (packages) và các file nhị phân (binaries) liên quan đến các dự án Go của mình. $GOPATH chứa các thư mục con như src (chứa mã nguồn), pkg (chứa các gói đã được biên dịch), và bin (chứa các file nhị phân sau khi biên dịch).

Trước khi Go hỗ trợ Go modul...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm thế nào để tìm kiểu của một đối tượng trong Go?

expert

Ngưỡng malloc của đối tượng Map trong Go lang là gì? Làm thế nào để chỉnh sửa nó?

middle

Liệt kê một số ưu điểm của Goroutines so với threads?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào