Câu hỏi phỏng vấn Go lang
Câu hỏi

Golang package là gì?

Câu trả lời

Go Package (gọi tắt là pkg) là một đường dẫn đến workspace của Go bao gồm file nguồn hoặc các package khác của nó. Tất cả các phần code từ biến đến hàm được viết trong file nguồn sẽ được lưu trong package được liên kết. Tất cả file nguồn nên nằm trong một package.

Như ảnh bên dưới, ta có thể thấy Go Package đ...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Go Interface là gì?

junior

Tại sao nên học Golang?

middle

Điều gì làm cho constants trong Go trở nên đặc biệt?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào