Câu hỏi

Go Interface là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Go interface là một tập hợp các phương thức đặc trưng xác định. Nó là kiểu tuỳ chọn cho phép nhận các giá trị có triển khai các phương thức này. Các interface là trừu tượng, đó là lý do ta không thể tạo đối tượng của nó. Nhưng ta có thể tạo biến interface sau đó gán cho một giá trị cụ thể mà các phương thức interface yêu cầu. Interface có thể hoạt động như:

  1. Tập hợp phương thức đặc trưng
  2. Kiểu tuỳ chọn

Chúng được tạo bằng từ khoá type theo sau tên của interface và cuối cùng là từ khoá interface. Cú pháp:

```go type name_of_interface interfa...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Bạn hiểu gì về kiểu dữ liệu byte và rune?

Xem câu trả lời detail

Hàm variadic trong Go là gì?

Xem câu trả lời detail

Hiểu gì về Shadowing trong Go?

Xem câu trả lời detail

Cách sắp xếp một slice của struct tuỳ chỉnh?

Xem câu trả lời detail

Cách truy cập dữ liệu đồng thời nào an toàn hơn? Map hay Channel?

Xem câu trả lời detail