Câu hỏi phỏng vấn Go lang
Câu hỏi

Go Interface là gì?

Câu trả lời

Trong Go, Interface là một tập hợp các phương thức (methods) mà không cần cung cấp mã nguồn cụ thể cho các phương thức đó. Interface định nghĩa một "hợp đồng" mà bất kỳ kiểu dữ liệu nào muốn "thực thi" interface đó phải tuân theo. Điều này có nghĩa là kiểu dữ liệu phải cung cấp định nghĩa cho tất cả các phương thức được khai báo trong interface.

Mục đích của Interface trong Go:

  • Tính trừu tượng: Interface cho phép viết mã trừu tượng hóa các hoạt động mà không cần biết chi tiết cụ thể về cách thức thực hiện của các hoạt động đó.
  • Tính linh hoạt: Interface giúp tạo ra mã nguồn linh hoạt hơn, cho phép các hàm và các kiểu dữ liệu khác nhau tương tác với nhau thông qua các "hợp đồng" chung mà không cần biết chi tiết cụ thể về kiểu dữ liệu.
  • Tính mô-đun: Interface hỗ trợ việc xây dựng các hệ thống mô-đun, nơi bạn có thể thay đổi hoặc nâng cấp các phần của hệ thống mà không ảnh hưởng đến các phần khác.

Cách sử dụng Interface trong Go:

Để sử dụng một interface, bạn định n...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Khi nào thời gian chạy của Go cấp phát bộ nhớ từ heap, và khi nào từ stack?

junior

Go hỗ trợ type conversion nào?

middle

Bạn sẽ làm gì nếu bạn cần hiển thị một hash theo một thứ tự cố định?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào