Câu hỏi phỏng vấn Go lang
Câu hỏi

Type Assertion trong Go là gì?

Câu trả lời

Type assertion nhận giá trị interface và truy xuất giá trị của kiểu dữ liệu được chỉ định rõ ràng. Cú pháp:

t := i.(T)

Ở đây, câu lệnh khẳng định rằng giá trị interface i có kiểu cụ thể là T và gán giá trị của kiểu T cho biến t. Trong trường hợp không có kiểu cụ thể T, thì câu lệnh sẽ dẫn đến panic.

Để kiểm tra, nếu một interface có kiểu cụ thể, chúng ta có thể thực hiện bằng cách sử dụng hai giá trị được trả về bởi x...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

GoPATH khác với GoROOT như thế nào?

junior

Trong Go, có những phạm vi biến nào? Hãy giải thích

junior

Slice trong Go là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào