Câu hỏi phỏng vấn Go lang
Câu hỏi

Hàm variadic trong Go là gì?

Câu trả lời

Hàm nhận một số đối số thay đổi được gọi là hàm variadic. Chúng ta có thể truyền không hoặc nhiều tham số trong hàm variadic. Ví dụ tốt nhất về một hàm variadic là fmt.Printf yêu cầu một đối số cố định làm tham số đầu tiên và nó có thể chấp nhận bất kỳ đối số nào. Cú pháp của hàm variadic là:

  • Ở đây, chúng ta thấy rằng kiểu của tham số cuối cùng được đặt trước bởi ký hiệu dấu ba chấm (...) cho biết rằng hàm có thể nhận bất kỳ số lượng tham số nào nếu kiểu được chỉ định.
  • Bên trong hàm variadic, ... type có thể được hình dung như một slice. Chúng ta cũng có thể chuyển slice hiện có (hoặc nhiều slice) của kiểu được đề cập đến hàm dưới dạng tham số thứ hai. Khi không có giá trị nào được chuyển vào trong hàm variadic, slice được coi là nil.
  • Các hàm này thường được sử dụng để định dạng chuỗi.
  • Tham số Variadic không thể được chỉ định làm giá trị trả về, nhưng chúng ta có t...
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Go có exceptions không?

junior

Slice trong Go là gì?

middle

Liệt kê một số ưu điểm của Goroutines so với threads?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào