Câu hỏi

tagging trong Git là gì?

Câu trả lời

Trong Git, tagging là một cách để đánh dấu một điểm quan trọng trong lịch sử của repository, thường là để đánh dấu một phiên bản phát hành (release). Tag là một tham chiếu tĩnh đến một commit cụ thể và không thay đổi theo thời gian. Tagging giúp bạn dễ dàng tìm lại các phiên bản cũ của dự án, ví dụ như khi bạn muốn xem mã nguồn của một phiên bản đã phát hành hoặc khi bạn cần áp dụng bản vá an ninh cho một phiên bản cũ.

Các loại tag trong Git:

  1. Lightweight Tag: Đây là dạng tag đơn giản nhất trong Git. Một lightweight tag là một tham chiếu đơn giản đến một commit. Nó không lưu trữ thêm thông tin nào khác về tag như tên người tạo, ngày tạo, hoặc thông điệp tag.

  2. Annotated Tag: Đây là dạng tag được khuyến nghị sử dụng trong Git vì nó chứa thông tin metadata như tên người tạo tag...

Bạn cần đăng nhập để xem