Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Lệnh git push để làm gì?

Câu trả lời

Lệnh git push trong Git được sử dụng để cập nhật (đẩy) các thay đổi từ kho lưu trữ cục bộ của bạn lên một kho lưu trữ từ xa. Điều này bao gồm việc đẩy các commit mới, nhánh mới, và các tag mới từ kho lưu trữ cục bộ của bạn lên kho lưu trữ từ xa, giúp chia sẻ công việc của bạn với người khác hoặc sao lưu mã nguồn của bạn trên một máy chủ từ xa.

Cách sử dụng lệnh git push:

git push <remote> <branch>

Trong đó <remote> là tên của kho lưu trữ từ xa mà bạn muốn ...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

forking trong Git là gì?

middle

Chức năng của lệnh git clean là gì?

expert

Sự khác nhau giữa GitSubversion (SVN) là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào