Câu hỏi phỏng vấn Ruby
Câu hỏi

Dấu chấm than ! ở cuối một phương thức có ý nghĩa gì?

Câu trả lời

Trong Ruby, dấu chấm than (!), thường được gọi là "bang", ở cuối tên của một phương thức thường được sử dụng để chỉ ra rằng phương thức đó là phiên bản "nguy hiểm" hơn so với phiên bản không có dấu chấm than. Các phương thức này thường thay đổi trực tiếp đối tượng mà chúng được gọi lên, thay vì trả về một bản sao mới của đối tượng sau khi thực hiện thay đổi

Sử Dụng Phương Thức Bang

  • Thay Đổi Đối Tượng Gốc: Phương thức bang thường sửa đổi đối tượng mà nó được gọi lên. Ví dụ, downcase! sẽ chuyển đổi chuỗi gốc thành chữ thường và lưu thay đổi đó vào chính chuỗi đó
  • Cảnh Báo Nguy Hiểm: Dấu chấm than cũng được sử dụng để cảnh báo lập trình viên về những thay đổi không mong muốn hoặc các hành vi nguy hiểm khác, như việc ném ra ngoại lệ nếu phương thức không thực hiện thành công...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Điều gì xảy ra nếu một block nhận hai đối số nhưng chỉ chấp nhận một đối số?

middle

Để triển khai module Comparable, bạn phải định nghĩa toán tử nào?

middle

Tại sao bạn có thể muốn tránh sử dụng các chuỗi ký tự cố định trong vòng lặp?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào