Câu hỏi phỏng vấn Angular
Câu hỏi

Directives trong Angular là gì?

Câu trả lời

Trong Angular, directives là các lớp có khả năng thêm hành vi mới hoặc sửa đổi hành vi hiện có của các phần tử trong template của ứng dụng Angular. Directives được sử dụng để thao tác với DOM, ví dụ như thêm hoặc xóa phần tử từ DOM hoặc thay đổi ngoại hình của các phần tử DOM.

Có ba loại directives chính trong Angular:

  1. Component Directives: Đây là các directives đặc biệt có template. Chúng là những thành phần cơ bản nhất của Angular và mỗi ứng dụng Angular ít nhất có một component directive (thường là root component).
  2. Structural Directives: Các directives này thay đổi cấu trúc của DOM bằng cách thêm hoặc xóa các phần tử. Ví dụ phổ biến của structural directives bao gồm *ngIf, *ngFor, và *ngSwitch.
  3. Attribute Directives: Các directives này thay đổi ngoại hình hoặc hành vi của một phần tử, nhưng không thay đổi cấu trúc của DOM. Ví dụ bao gồm ngStylengClass, giúp bạn thay đổi style và class của phần tử.

Sử dụng Directives:

  • Built-in Directives: Angular cung cấp một số directives có sẵn mà bạn có thể sử dụng ...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sử dụng dịch vụ NgZone cho mục đích gì là tốt?

middle

Tương đương của ngShowngHide trong Angular là gì?

middle

Subscribing là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào