Câu hỏi

Components trong Angular là gì?

Câu trả lời

Components trong Angular là các khối xây dựng cơ bản và quan trọng trong việc phát triển ứng dụng Angular. Mỗi component đại diện cho một phần của giao diện người dùng và được liên kết với một mẫu HTML ...

Bạn cần đăng nhập để xem