Câu hỏi phỏng vấn Angular
Câu hỏi

Components trong Angular là gì?

Câu trả lời

Trong Angular, components là các khối xây dựng chính của ứng dụng. Mỗi component bao gồm ba phần chính:

  1. Template: Một template HTML khai báo những gì hiển thị trên trang. Template xác định cấu trúc của view mà component quản lý.
  2. Class: Một class TypeScript chứa dữ liệu và logic của component. Class này định nghĩa cách thức dữ liệu được xử lý và cách tương tác với template.
  3. Metadata: Các metadata được cung cấp thông qua một decorator @Component, nói cho Angular biết cách xử lý class. Metadata có thể bao gồm ...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Điều gì xảy ra nếu bạn sử dụng thẻ