Câu hỏi phỏng vấn Angular
Câu hỏi

Templates trong Angular là gì?

Câu trả lời

Trong Angular, templates là những bản thiết kế hoặc khuôn mẫu cho một phần của giao diện người dùng (UI). Templates được viết bằng HTML và có thể sử dụng cú pháp đặc biệt bên trong để tận dụng nhiều tính năng của Angular, như ràng buộc dữ liệu (data binding), xử lý sự kiện (event handling), và các directive.

Các tính năng chính của Templates trong Angular:

  1. Interpolation: Sử dụng cặp ngoặc nhọn {{ }} để hiển thị dữ liệu từ component class ra template.
  2. Data Binding: Có thể thực hiện ràng buộc dữ liệu một chiều (one-way data binding) từ class đến template thông qua [property]="expression" hoặc từ template đến class thông qua (event)="handler()", và ràng buộc dữ liệu hai chiều (two-way data binding) sử dụng [(ngModel)]="property".
  3. Directives: Sử dụng các directive để thay đổi cấu trúc của DOM hoặc thay đổi hành vi của cá...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Sự khác biệt giữa BehaviorSubjectObservable là gì?

senior

Ivy Renderer là gì?

middle

Pipes trong Angular là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào