Câu hỏi phỏng vấn Angular
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa $scopescope trong Angular là gì?

Câu trả lời

Trong AngularJS, $scopescope đều đề cập đến đối tượng scope, nhưng chúng được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau và có cách tiếp cận khác nhau về cách chúng được truyền vào một hàm hoặc phương thức.

$scope

  • $scope là một đối tượng scope được sử dụng trong các controllers và được truyền vào như một phần của dependency injection của AngularJS.
  • $scope được sử dụng để thiết lập mô hình dữ liệu cho một view và là cầu nối giữa controller và view.
  • $scope có thể chứa các thuộc tính và phương thức, và thay đổi trên $scope sẽ được phản ánh trong view thông qua two-way data binding.
  • Khi bạn tạo một controller, bạn thường truyền $scope như một đối số vào hàm controller.

scope

  • scope thường được sử dụng trong các link functions của directives và không được truyền vào thông qua dependency injection.
  • scope trong link function của directive có thể là một scope mới hoặc một scope kế thừa từ controller cha, tùy thuộc vào cách directive được định nghĩa (với scope riêng biệt hoặc không).
  • scope trong link function đư...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Tên một số điểm khác biệt giữa SystemJSwebpack?

middle

Observable là gì?

senior

Incremental DOM là gì? Nó khác với Virtual DOM như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào