Câu hỏi phỏng vấn Angular
Câu hỏi

Trong Angular nội suy chuỗi là gì?

Câu trả lời

Trong Angular, nội suy chuỗi (string interpolation) là một kỹ thuật một chiều để ràng buộc dữ liệu từ mã TypeScript của component đến template HTML của nó. Nó sử dụng cú pháp biểu thức template trong cặp ngoặc nhọn {{ }} để hiển thị dữ liệu từ component ra view. Nội suy chuỗi cho phép bạn thêm giá trị của các thuộc tính, biến hoặc kết quả của các biểu thức vào nội dung HTML một cách động.

Mục đích của Nội Suy Chuỗi:

  • Hiển Thị Dữ Liệu Động: Cho phép hiển thị dữ liệu động từ component TypeScript vào template HTML.
  • Đơn Giản và Tiện Lợi: Cung cấp một cách đơn giản và tiện lợi để thêm dữ liệu vào HTML mà không cần sử dụng các directive phức tạp.
  • Ràng Buộc Dữ Liệu Một Chiều: Dữ liệu được ràng buộc từ component đến view, nhưng không ngược lại, giúp quản lý trạng thái dễ dàng hơn.

Cách Sử Dụng:

Bạn có thể sử dụng nội suy chuỗi để hiển th...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa declarations, providersimport trong NgModule là gì?

middle

Làm thế nào để xử lý lỗi cho Http Client?

senior

Zone trong Angular là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào