Câu hỏi phỏng vấn Angular
Câu hỏi

Giải thích vòng đời trong Angular?

Câu trả lời

Trong Angular, vòng đời của một component hay directive được quản lý thông qua một loạt các móc vòng đời (lifecycle hooks), cho phép bạn can thiệp vào các giai đoạn khác nhau trong quá trình khởi tạo, cập nhật và phá hủy của component hoặc directive. Dưới đây là một số móc vòng đời chính và mục đích của chúng:

  1. ngOnChanges: Được gọi khi Angular thiết lập hoặc cập nhật các thuộc tính đầu vào ràng buộc dữ liệu. Phương thức này nhận một đối tượng SimpleChanges chứa các giá trị hiện tại và trước đó của thuộc tính.
  2. ngOnInit: Được gọi một lần sau khi các thuộc tính đầu vào của component được khởi tạo. Phương thức này thường được sử dụng để khởi tạo dữ liệu cho component.
  3. ngDoCheck: Được gọi sau ngOnChangesngOnInit, và mỗi khi Angular chạy phát hiện thay đổi. Phương thức này cho phép bạn thực hiện kiểm tra tùy chỉnh và hành động dựa trên những thay đổi đó.
  4. ngAfterContentInit: Đư...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

*Redux *là gì và nó liên quan như thế nào đến một ứng dụng Angular?

middle

Dynamic components là gì?

junior

Service trong Angular là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào