Câu hỏi

Giải thích các vòng đời trong Angular?

Câu trả lời

Trong Angular, các vòng đời (lifecycle) là các giai đoạn mà các thành phần (component) trong ứng dụng trải qua từ khi được tạo ra cho đến khi bị xóa khỏi DOM. Các vòng đời này cho phép bạn thực hiện các hành động tại các điểm quan trọng của một thành phần, chẳng hạn như khi nó được khởi tạo, khi các giá trị đầu vào thay đổi, hoặc khi nó sắp bị hủy.

Dướ...

Bạn cần đăng nhập để xem