Câu hỏi phỏng vấn Angular
Câu hỏi

Ưu điểm của việc sử dụng Angular là gì?

Câu trả lời

Ưu điểm của việc sử dụng Angular bao gồm:

  1. Nâng cao năng suất của các lập trình viên: Angular cung cấp một loạt công cụ và tính năng như Angular CLI, giúp tự động hóa quy trình phát triển và giảm thiểu công việc lặp lại, từ đó tăng năng suất làm việc.
  2. Cấu trúc phát triển rõ ràng: Angular khuyến khích sử dụng một cấu trúc ứng dụng rõ ràng và logic, giúp dễ dàng quản lý và mở rộng ứng dụng.
  3. Data Binding hai chiều: Angular hỗ trợ data binding hai chiều (two-way data binding), giúp đồng bộ hóa dữ liệu giữa model và view tự động, làm giảm công việc cần thiết để kết nối UI với nguồn dữ liệu.
  4. Dependency Injection: Hệ thống dependency injection của Angular giúp quản lý các phụ thuộc giữa các class và thư viện, làm cho việc phát triển ứng dụng trở nên linh hoạt và dễ dàng bảo trì hơn.
  5. Testing: Angular được thiết kế với tính năng kiểm thử tích hợp sẵn, giúp dễ dàng viết và chạy các bài kiểm thử tự động cho ứng dụng.
  6. Tính toàn diện: ...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Tương đương của ngShowngHide trong Angular là gì?

senior

Một module được tải lười (lazy loaded) thì được tải vào lúc nào?

middle

Protractor là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào