Câu hỏi phỏng vấn Docker
Câu hỏi

Docker volume được lưu ở đâu trong docker?

Câu trả lời

Volume được tạo và quản lý bởi Docker và không thể truy cập bằng thực thể khác doc...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Sự khác biệt giữa ảo hoá (virtualization) và containerization là g?

junior

Lệnh docker info là gì?

entry

Docker image registry là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào