Câu hỏi phỏng vấn Docker
Câu hỏi

DockerFile là gì?

Câu trả lời

Nó là một file văn bản có tất cả các lệnh cần được chạy để xây dựng một image nhất định.

![]...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Sự khác biệt giữa Docker Image và Layer là g?

junior

Mục đích của tham số volume trong lệnh chạy docker là gì?

entry

Chức năng của hypervisor là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào