Câu hỏi

Docker image là gì?

Câu trả lời

Chúng là các gói thực thi (được đóng gói với code ứng dụng và phần phụ thuộc, gói phần mềm, v.v.) nhằm mục đích tạo container...

Bạn cần đăng nhập để xem
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Làm sao đảm bảo container1 chạy trước container2 trong khi dùng docker compose?

junior

Container có thể tự khởi động lại không?

junior

Có những cách nào để xoá một container?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào