Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Daemon LoggingContainer Logging?

Câu trả lời

Trong Docker, logging được hỗ trợ ở hai level là level Daemon và level Container.

  • Daemon: gồm 4 kiểu level:
    • Debug có tất cả dữ liệu xuất hiện trong quá trình thực thi của tiến trình daemon.
    • Info quan tâm tất cả thông tin cùng với lỗi trong suốt quá trị thực thi tiến trình daemon.
    • Error gồm các lỗi xảy ra tro...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Các instructions nào phổ biến trong Dockerfile?

entry

Cách hiển thị trạng thái của tất cả docker container bằng dòng lệnh nào?

middle

Các yêu cầu cơ bản để Docker chạy trên mọi hệ thống?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào