Câu hỏi

Bạn có thể chạy bao nhiêu container trong docker và các yếu tố ảnh hưởng đến giới hạn này là gì?

Câu trả lời

Không có giới hạn xác định rõ ràng về số lượng container có thể chạy trong docker. Nhưng tất cả phụ thuộc vào những hạn chế - cụ thể hơn là những hạn chế về phần cứng. Kích thước của ứng dụng và tài nguy...

Bạn cần đăng nhập để xem