Câu hỏi phỏng vấn Docker
Câu hỏi

Docker compose là gì?

Câu trả lời

Nó là một file YAML bao gồm tất cả các chi tiết liên quan đến các dịch vụ, mạng và khối lượng khác nhau cần thiết để thiết lập ứng dụng dựa trên Docker. Vì vậy, docker-compo...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Dữ liệu được lưu trữ trong container sẽ bị mất trong những trường hợp nào?

middle

Có thể dùng JSON thay cho YAML khi phát triển docker-compose trong Docker không?

junior

Mục đích của tham số volume trong lệnh chạy docker là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào