Câu hỏi

Làm thế nào để sử dụng docker cho nhiều môi trường ứng dụng?

Câu trả lời

  • Tính năng docker-compose của docker sẽ hỗ trợ bạn tại đây. Trong file docker-compose, chúng ta có thể xác định nhiều dịch vụ, ...
Bạn cần đăng nhập để xem