Câu hỏi

Sự khác biệt giữa ảo hoá (virtualization) và containerization là g?

Câu trả lời

virtualization containerization
Nó giúp chạy nhiều hệ điều hành trên phần cứng của một server vật lý Nó giúp triển khai nhiều ứng d...
Bạn cần đăng nhập để xem