Câu hỏi

Ý nghĩa của các lệnh up, run và start của docker compose là g?

Câu trả lời

  • Sử dụng lệnh up để duy trì docker-compose (lý tưởng là mọi lúc), chúng ta có thể khởi động hoặc khởi động lại tất cả các mạng, dịch vụ và driver được liên kết với ứng dụng được chỉ định trong file docker-c...
Bạn cần đăng nhập để xem