Câu hỏi

Ý nghĩa của các lệnh up, run và start của docker compose là g?

middle
Ẩn câu trả lời detail
  • Sử dụng lệnh up để duy trì docker-compose (lý tưởng là mọi lúc), chúng ta có thể khởi động hoặc khởi động lại tất cả các mạng, dịch vụ và driver được liên kết với ứng dụng được chỉ định trong file docker-c...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

React Fibersss là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm sao đảm bảo container1 chạy trước container2 trong khi dùng docker compose?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng docker cho nhiều môi trường ứng dụng?

Xem câu trả lời detail

Vòng đời của container trong Docker là gì?

Xem câu trả lời detail

Bạn có thể chạy bao nhiêu container trong docker và các yếu tố ảnh hưởng đến giới hạn này là gì?

Xem câu trả lời detail