Câu hỏi phỏng vấn Docker
Câu hỏi

Mục đích của tham số volume trong lệnh chạy docker là gì?

Câu trả lời

Cú pháp của lệnh chạy docker sử dụng volumn là: docker run -v host_path:docker_path <container_name>.

Tham số volume được dùng cho đồng bộ hoá một thư mục trong container với bất kỳ thư mục host nào. Ví dụ: docker run -v /data/app:usr/src/app myapp. Lệnh trên gắn thứ mục /data/app trong host vào thư...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Sự khác biệt giữa Docker Image và Layer là g?

junior

Lệnh để export một docket image như một archive?

junior

Lệnh docker info là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào