Câu hỏi phỏng vấn Docker
Câu hỏi

Lệnh kiểm tra phiên bản Docker client và server?

Câu trả lời

Để kiểm tra tất cả không tin phiên bản client và server là:

docker version

Để lấy ...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Sự khác biệt giữa Docker Image và Layer là g?

middle

Sự khác biệt giữa Daemon LoggingContainer Logging?

junior

Sự khác biệt giữa lớp COPYADD trong Dockerfile

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào