Câu hỏi

Giải thích .bind() vs .live() vs .delegate() vs .on() trong jQuery?

Câu trả lời

Trong jQuery, .bind(), .live(), .delegate(), và .on() là các phương thức được sử dụng để thêm các trình xử lý sự kiện cho các phần tử. Mỗi phương thức có những đặc điểm và ứng dụng riêng, phù hợp với các phiên bản jQuery khác nhau và các tình huống cụ thể.

.bind()

  • Phương thức .bind() được sử dụng để đăng ký một trình xử lý sự kiện trực tiếp đến một hoặc nhiều phần tử.
  • .bind() gắn trình xử lý sự kiện trực tiếp vào phần tử, nghĩa là nó không hoạt động với các phần tử được thêm vào sau khi trang đã tải xong.
  • Được sử dụng trong các phiên bản jQuery cũ hơn nhưng không được khuyến khích trong các phiên bản mới hơn do sự xuất hiện của .on().

.live()

  • .live() cho phép gắn trình xử lý sự kiện cho tất cả các phần tử hiện tại và tương lai phù hợp với bộ chọn cụ thể.
  • Trình xử lý sự kiện được gắn vào mức độ tài liệu và sử dụng sự nổi bọt sự kiện để xử lý sự kiện cho các phần tử phù hợp.
  • .live() đã bị loại bỏ trong jQuery 1.9 trở lên do hiệu suất không tốt và một số hạn chế khác.

.del...

Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Ký hiệu đô la ( $ ) có ý nghĩa gì trong jQuery?

junior

Đâu là điểm bắt đầu thực thi code trong jQuery?

junior

jQuery là gì và nó dùng cho lập trình phía máy khách hay máy chủ?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào