Câu hỏi phỏng vấn jQuery
Câu hỏi

Làm cách nào bạn có thể implement $(document).ready của riêng mình mà không cần sử dụng jQuery?

Câu trả lời

Để triển khai chức năng tương tự như $(document).ready() của jQuery mà không sử dụng jQuery, bạn có thể sử dụng sự kiện DOMContentLoaded của JavaScript thuần túy. Sự kiện này được kích hoạt khi toàn bộ cấu trúc DOM của trang đã được tải xong, giống như $(document).ready() trong jQuery, nhưng không đợi cho đến khi tất cả các tài nguyên như hình ảnh và tập tin CSS được tải xong.

Cách sử dụng DOMContentLoaded:

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
    // Mã JavaScript của bạn ở đây sẽ chạy sau khi DOM hoàn tất tải
});

So sánh giữa DOMContentLoaded$(document).ready():

  • Tương đồng: Cả hai đều được sử dụng để đảm bảo rằng mã JavaScript không chạy cho đến khi cấu trúc DOM của trang đã sẵn sàng.
  • Khác biệt: $(document).ready() là một phần của thư viện jQuery và cung cấp một cách dễ dàng để đăng ký nhiều hàm xử...
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Có thể gắn nhiều event document.ready() trên cùng một trang không?

junior

Phương thức event.preventDefault() là gì?

middle

Sự khác biệt giữa $(this)this trong jQuery là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào