Câu hỏi

Sự khác biệt giữa document.getElementById('txtName')$('#txtName') là gì?

Câu trả lời

Trong lập trình web, cả document.getElementById('txtName')$('#txtName') đều là các cách để truy cập vào một phần tử HTML dựa trên ID của nó. Tuy nhiên, có một số khác biệt về hiệu suất và cách thức hoạt động:

document.getElementById('txtName')

  • document.getElementById('txtName') là một phương thức JavaScript thuần túy, nhanh hơn so với $('#txtName') vì nó không phụ thuộc vào thư viện bên ngoài
  • Phương thức này trực tiếp truy cập vào DOM và trả về phần tử có ID tương ứng nếu tìm thấy, hoặc null nếu không tìm thấy

$('#txtName')

  • $('#txtName') là cú pháp của thư viện jQuery, sử dụng để truy cập vào phần tử có ID tương ứng
  • Phương thức này thực chất là một lời gọi đến document.getElementById('txtName') bên trong thư vi...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

jQuery có phải là sự thay thế cho JavaScript không?

senior

Caching trong jQuery nghĩa là gì và làm thế nào để sử dụng caching trong jQuery?

middle

Sự khác biệt giữa event.PreventDefault()event.stopPropagation() là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào