Câu hỏi phỏng vấn jQuery
Câu hỏi

jQuery là gì và nó dùng cho lập trình phía máy khách hay máy chủ?

Câu trả lời

jQuery là một thư viện JavaScript nhẹ, nhanh và đầy đủ tính năng. Nó đơn giản hóa các tác vụ như duyệt và thao tác tài liệu HTML, xử lý sự kiện, hoạt ảnh và Ajax, với một API dễ sử dụng hoạt động trên nhiều trình duyệt. jQuery chủ yếu được sử dụng cho lập trình phía máy khách (client-side scripting) để tạo ra các trang web tương tác và động.

Sự Khác Biệt giữa $('div')$('<div/>') trong jQuery

  • $('div'): Đây là một selector jQuery được sử dụng để chọn tất cả các phần tử <div> hiện có trong tài liệu HTML. Nó trả về một đối tượng jQuery chứa tất cả các phần tử <div> để bạn có thể thao tác hoặc áp dụng các hành động lên chúng.
  • $('
    '): Đây là cách tạo một phần tử <div> mới chưa được thêm vào tài liệu HTML. Bạn có thể sử dụng cú pháp này để tạo ra các phần tử HTML mới từ đầu và sau đó chèn chúng vào tài liệu ở vị trí mong muốn.

Cách Thực Hiện Yêu Cầu Ajax Đồng Bộ trong jQuery

Để thực hiện một yêu cầu Ajax đồng bộ trong jQuery, bạn cần thiết lập tùy chọn async thành ...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Cách clone của một đối tượng sử dụng jQuery?

senior

Trong tình huống nào bạn sẽ sử dụng nhiều phiên bản jQuery và làm thế nào để xử lý việc này?

junior

Hàm jQuery.each() trong jQuery có tác dụng gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào