Câu hỏi phỏng vấn jQuery
Câu hỏi

Ký hiệu đô la ( $ ) có ý nghĩa gì trong jQuery?

Câu trả lời

Trong jQuery, ký hiệu đô la ( $ ) là một bí danh (alias) cho hàm jQuery(). Thay vì phải viết đầy đủ jQuery, người ta thường sử dụng $ như một cách viết ngắn gọn, có chức năng tương tự như hàm jQuery()[2]. Ký hiệu $ với một bộ chọn (selector) chỉ ra rằng đó là một bộ chọn của jQuery. Việc sử dụng bí danh $ giúp giảm thời gian cần thiết để viết cú pháp dài hơn và chứa tất cả các hàm được sử dụng bởi một đối tượng jQuery như animate(), hide(), show(), css() và nhiều hàm khác

Ví dụ về cách sử dụng:

$('selector').action();

Trong đó, 'selector' là bộ chọn mà bạn muốn áp dụng hành động, và .action() là phương thức bạn muốn thực hiện trên bộ chọn đó.

Ngoài ra, ...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Chaining trong jQuery là gì và nó hoạt động như thế nào?

middle

Sự khác biệt giữa $(this)this trong jQuery là gì?

expert

Sự khác biệt giữa event.stopPropagationevent.stopImmediatePropagation là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào