Câu hỏi phỏng vấn jQuery
Câu hỏi

Đối tượng DeferredPromise trong jQuery là gì?

Câu trả lời

Đối tượng DeferredPromise trong jQuery là các cơ chế quản lý các hoạt động bất đồng bộ. Chúng cho phép bạn gắn các hàm xử lý cho các hành động mà có thể không hoàn thành ngay lập tức, như yêu cầu Ajax.

  • Deferred:

    • Đối tượng Deferred được sử dụng để tạo ra các hứa hẹn (promises) và có thể quản lý trạng thái của một hoạt động bất đồng bộ. Deferred có các phương thức resolve(), reject(), và notify() để thay đổi trạng thái của nó, tương ứng với thành công, thất bại, và tiến trình của hoạt động bất đồng bộ.
    • Ví dụ, bạn có thể sử dụng Deferred để quản lý kết quả của một yêu cầu Ajax, và sau đó gọi resolve() khi yêu cầu thành công hoặc reject() khi yêu cầu thất bại.
  • Promise:

    • Đối tượng Promise là một đối tượng không thể thay đổi trạng thái một khi đã được tạo ra từ một Deferred. Nó cung cấp một giao diện để gắn các hàm xử lý cho các kết quả thành công hoặc thất bại của hoạt động bất đồng bộ thông qua các phương thức done(), fail(), và always().
    • Promise không cho phép bạn trực tiếp thay đổi trạng thái của hoạt động bất đồng bộ như Deferred...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

jQuery là gì và nó dùng cho lập trình phía máy khách hay máy chủ?

senior

Có sự khác biệt nào giữa event.preventDefault()return false để ngăn chặn sự lan truyền của sự kiện không?

junior

jQuery có phải là sự thay thế cho JavaScript không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào