Câu hỏi phỏng vấn jQuery
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa propattr trong jQuery là gì?

Câu trả lời

Trong jQuery, propattr đều được sử dụng để làm việc với các thuộc tính và tính chất (properties) của các phần tử HTML, nhưng chúng có một số sự khác biệt quan trọng:

attr

  • Phương thức attr() được sử dụng để lấy hoặc thiết lập giá trị của một thuộc tính HTML trên các phần tử được chọn.
  • Khi sử dụng attr(), bạn đang làm việc trực tiếp với HTML và thuộc tính được viết ra trong mã nguồn HTML của trang.
  • attr() nên được sử dụng khi bạn làm việc với các thuộc tính được định nghĩa trong HTML, như id, title, name, v.v.

prop

  • Phương thức prop() được sử dụng để lấy hoặc thiết lập giá trị của một tính chất (property) của một phần tử DOM.
  • Tính chất (property) là một giá trị được duy trì trong bộ nhớ và có thể kh...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

jQuery có phải là sự thay thế cho JavaScript không?

senior

Làm cách nào để attach một sự kiện vào phần tử chỉ được thực hiện một lần?

senior

Caching trong jQuery nghĩa là gì và làm thế nào để sử dụng caching trong jQuery?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào