Câu hỏi phỏng vấn jQuery
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa phương thức parent()parents() trong jQuery là gì?

Câu trả lời

Phương thức parent() trong jQuery được sử dụng để truy cập đến phần tử cha trực tiếp của phần tử đã chọn. Phương thức này chỉ di chuyển lên một cấp trong cây DOM. Ví dụ, nếu bạn có một phần tử <span> và bạn sử dụng $("span").parent(), bạn sẽ nhận được phần tử cha trực tiếp của <span> đó

Trong khi đó, phương thức parents() trả về tất cả các phần tử tổ tiên của phần tử đã chọn, không chỉ phần tử cha trực tiếp mà còn bao gồm cả ông bà, cụ cố, và cứ thế lên đến gốc của cây DOM (thường là phần tử <html>). Nói cách khác, parents() sẽ di chuyển qua nhiều cấp trên cây DOM v...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Làm cách nào để bạn select phần tử theo ID trong jQuery?

junior

Ký hiệu đô la ( $ ) có ý nghĩa gì trong jQuery?

senior

Làm cách nào để attach một sự kiện vào phần tử chỉ được thực hiện một lần?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào