Câu hỏi phỏng vấn jQuery
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa event.PreventDefault()event.stopPropagation() là gì?

Câu trả lời

Trong lập trình web, event.PreventDefault()event.stopPropagation() là hai phương thức của đối tượng sự kiện (event object) được sử dụng trong xử lý sự kiện (event handling) với các mục đích khác nhau:

  • event.PreventDefault():

    • Phương thức event.PreventDefault() được sử dụng để ngăn chặn hành vi mặc định của trình duyệt đối với một sự kiện cụ thể. Ví dụ, trong trường hợp của một sự kiện click trên một liên kết (<a href="...">), hành vi mặc định của trình duyệt là chuyển hướng đến URL được chỉ định trong thuộc tính href. Sử dụng event.PreventDefault() sẽ ngăn chặn việc chuyển hướng này, cho phép bạn xác định một hành động khác thay thế.
  • event.stopPropagation():

    • Phương thức event.stopPropagation() được sử dụng để ngăn chặn việc lan truyền (propagation) của một sự kiện từ phần tử hiện tại đ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa phương thức parent()parents() trong jQuery là gì?

junior

jQuery là gì và nó dùng cho lập trình phía máy khách hay máy chủ?

junior

JavaScriptjQuery khác nhau như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào