Câu hỏi phỏng vấn jQuery
Câu hỏi

Chaining trong jQuery là gì và nó hoạt động như thế nào?

Câu trả lời

Chaining, hay chuỗi phương thức, trong jQuery là một kỹ thuật cho phép bạn thực hiện nhiều hành động hoặc phương thức trên cùng một tập hợp các phần tử trong một câu lệnh duy nhất. Điều này có nghĩa là sau khi thực hiện một phương thức trên một tập hợp các phần tử, bạn có thể ngay lập tức gọi một phương thức khác mà không cần phải tìm kiếm lại các phần tử đó trong tài liệu HTML. Điều này không chỉ giúp làm cho mã của bạn gọn gàng và dễ đọc hơn mà còn cải thiện hiệu suất bằng cách giảm thiểu số lần trình duyệt phải tìm kiếm các phần tử trong DOM (Document Object Model)

Cách hoạt động

Hầu hết các phương thức trong jQuery trả về một đối tượng jQuery, cho phép bạn tiếp tục gọi thêm các phương thức khác trên đối tượng đó. Điều này tạo điều kiện cho việc sử dụng chuỗi phương thức. Ví dụ, bạn có thể thay đổi màu sắc của một phần tử, sau đó ẩn nó và cuối cùng là hiển thị lại nó, tất cả trong một câu lệnh duy nhất như sau:

$("#p1").css("color", "red").slideUp(2000).slideDown(2000);
```...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Phương thức event.preventDefault() là gì?

senior

jQuery làm thế nào để thực hiện một yêu cầu Ajax đồng bộ thay vì bất đồng bộ?

middle

Sự khác biệt giữa propattr trong jQuery là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào