Câu hỏi phỏng vấn jQuery
Câu hỏi

Làm cách nào để attach một sự kiện vào phần tử chỉ được thực hiện một lần?

Câu trả lời

Để gắn một sự kiện vào một phần tử mà chỉ muốn sự kiện đó được thực thi một lần trong jQuery, bạn có thể sử dụng phương thức .one(). Phương thức này đảm bảo rằng hàm xử lý sự kiện chỉ được gọi một lần cho mỗi phần tử mà nó được áp dụng.

Cách Sử Dụng .one()

$(selector).one(eventType, function() {
    // Mã để thực thi
});
  • selector: Selector jQuery dùng để chọn phần tử bạn muốn gắn sự kiện.
  • eventType: Loại sự kiện mà bạn muốn gắn vào phần tử (ví dụ: 'click', 'mouseover').
  • function(): Hàm xử lý sự kiện, chứa mã mà bạn muốn thực thi khi sự kiện xảy ra.

Ví dụ

$("#myButton").one("click", function() {
    ale...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Có thể hold hoặc trì hoãn việc thực thi document.ready trong một thời gian không?

middle

Sự khác biệt giữa document.getElementById('txtName')$('#txtName') là gì?

middle

Sự khác biệt giữa phương thức jquery.size() và thuộc tính jquery.length trong jQuery là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào