Câu hỏi phỏng vấn jQuery
Câu hỏi

Phương thức event.preventDefault() là gì?

Câu trả lời

Phương thức event.preventDefault() trong JavaScript được sử dụng để ngăn chặn hành vi mặc định của một sự kiện từ việc được thực thi. Điều này có nghĩa là, nếu sự kiện có một hành động mặc định được liên kết với nó, như việc gửi một biểu mẫu khi nhấn nút submit, hoặc chuyển hướng đến một URL khi nhấn vào một liên kết, việc gọi event.preventDefault() sẽ ngăn chặn hành động đó.

Cách Sử Dụng

element.addEventListener('click', function(event) {
    event.preventDefault();
    // Mã xử lý sự kiện tại đây
});

Trong ví dụ trên, khi người dùng nhấn vào phần tử, hành động mặc định của sự kiện click (ví dụ, chuyển hướng đến một URL nếu phần tử là mộ...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Trong tình huống nào bạn sẽ sử dụng nhiều phiên bản jQuery và làm thế nào để xử lý việc này?

middle

Sự khác biệt giữa $(this)this trong jQuery là gì?

junior

jQuery có phải là tiêu chuẩn W3C không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào