Câu hỏi phỏng vấn jQuery
Câu hỏi

Làm cách nào để bạn select phần tử theo ID trong jQuery?

Câu trả lời

Trong jQuery, để chọn một phần tử theo ID, bạn sử dụng cú pháp $("#id"), trong đó id là giá trị của thuộc tính id của phần tử HTML mà bạn muốn chọn. Khi sử dụng selector ID, jQuery sử dụng hàm JavaScript document.getElementById(), đây là một hàm rất hiệu quả.

Cách Sử Dụng Selector ID

// Chọn phần tử có ID là "myDivId" và thực hiện một hành động nào đó, ví dụ thay đổi màu viền
$("#myDivId").css("border", "1px solid red");

Trong ví dụ trên, phần tử có ID myDivId được chọn và sau đó chúng ta thay đổi màu viền của nó thành màu đỏ.

Lưu Ý Khi Sử Dụn...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Có thể hold hoặc trì hoãn việc thực thi document.ready trong một thời gian không?

middle

Sự khác biệt giữa event.PreventDefault()event.stopPropagation() là gì?

expert

Làm cách nào bạn có thể implement $(document).ready của riêng mình mà không cần sử dụng jQuery?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào