Câu hỏi phỏng vấn jQuery
Câu hỏi

Có sự khác biệt nào giữa event.preventDefault()return false để ngăn chặn sự lan truyền của sự kiện không?

Câu trả lời

Có sự khác biệt đáng kể giữa event.preventDefault()return false trong việc ngăn chặn sự lan truyền của sự kiện trong JavaScript và jQuery. event.preventDefault() được sử dụng để ngăn chặn hành vi mặc định của một sự kiện, nhưng không ngăn chặn sự kiện lan truyền lên các phần tử cha trong cây DOM. Trong khi đó, return false không chỉ ngăn chặn hành vi mặc định mà còn ngăn chặn sự lan truyền của sự kiện, và nếu được sử dụng trong một trình xử lý sự kiện jQuery, nó cũng sẽ ngăn chặn việc thực thi các trình xử lý sự kiện tiếp theo

Ví dụ, khi bạn muốn ngăn chặn việc một liên kết mở ra một trang mới khi được nhấp vào,...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa phương thức jquery.size() và thuộc tính jquery.length trong jQuery là gì?

middle

Sự khác biệt giữa propattr trong jQuery là gì?

expert

Sự khác biệt giữa event.stopPropagationevent.stopImmediatePropagation là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào