Câu hỏi phỏng vấn jQuery
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa window.onload của JavaScript và phương thức $(document).ready() của jQuery là gì?

Câu trả lời

Trong lập trình web, window.onload$(document).ready() đều là các sự kiện được sử dụng để xác định thời điểm chạy mã JavaScript, nhưng chúng có sự khác biệt về thời điểm kích hoạt:

window.onload

  • Sự kiện window.onload sẽ được kích hoạt sau khi toàn bộ trang web được tải xong, bao gồm cả nội dung HTML, CSS, JavaScript, hình ảnh, iframe và các tài nguyên khác
  • window.onload thường được sử dụng khi bạn cần đảm bảo rằng tất cả các tài nguyên, đặc biệt là hình ảnh và video, đã sẵn sàng trước khi thực hiện các thao tác trên chúng.

$(document).ready()

  • Sự kiện $(document).ready() của jQuery được kích hoạt ngay khi cấu trúc DOM của trang web đã sẵn sàng, mà không cần chờ đợi việc tải xong các tài nguyên như hình ảnh hay cá...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa phương thức jquery.size() và thuộc tính jquery.length trong jQuery là gì?

middle

Có sự khác biệt nào giữa body.onload()document.ready() không?

senior

Caching trong jQuery nghĩa là gì và làm thế nào để sử dụng caching trong jQuery?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào