Câu hỏi phỏng vấn jQuery
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa `event.PreventD...

Câu trả lời

Trong lập trình web, cả event.PreventDefault()return false đều được sử dụng để ngăn chặn hành vi mặc định của một sự kiện, nhưng chúng có những khác biệt nhất định:

event.PreventDefault()

  • Phương thức event.PreventDefault() được sử dụng để ngăn chặn hành vi mặc định của sự kiện mà không ngăn chặn sự lan truyền (bubbling) của sự kiện đó lên các phần tử cha trong cây DOM
  • Ví dụ, khi sử dụng event.PreventDefault() trong một sự kiện click của thẻ <a>, nó sẽ ngăn không cho trình duyệt chuyển hướng đến URL được chỉ định trong thuộc tính href của thẻ <a>.

return false

  • Khi bạn sử dụng return false trong một hàm xử lý sự kiện jQuery, nó không chỉ ngăn chặn hành vi mặc định của sự kiện mà còn ngăn chặn sự kiện đó lan truyề...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Đâu là điểm bắt đầu thực thi code trong jQuery?

middle

Khi nào nên sẽ sử dụng AngularJS hay jQuery?

junior

jQuery có phải là tiêu chuẩn W3C không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào