Câu hỏi

Sự khác biệt giữa eq()get() trong jQuery là gì?

Câu trả lời

Trong jQuery, eq()get() là hai phương thức được sử dụng để truy cập các phần tử trong một tập hợp các phần tử được chọn. Tuy nhiên, chúng có sự khác biệt quan trọng về cách thức hoạt động và kết quả trả về:

  • eq():

    • Phương thức eq() trả về một đối tượng jQuery chứa phần tử tại vị trí chỉ định trong tập hợp các phần tử được chọn. Vị trí được đánh số bắt đầu từ 0.
    • Kết quả trả về là một đối tượng jQuery, cho phép bạn tiếp tục sử dụng các phương thức jQuery khác trên đối tượng đó.
    • Ví dụ: $("li").eq(2) sẽ trả về phần tử thứ ba trong danh sách các phần tử <li> dưới dạng một đối tượng jQuery.
  • get():

    • Phương thức get() trả về phần tử ...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Đâu là điểm bắt đầu thực thi code trong jQuery?

middle

Sự khác biệt giữa phương thức parent()parents() trong jQuery là gì?

junior

jQuery là gì và nó dùng cho lập trình phía máy khách hay máy chủ?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào