Câu hỏi phỏng vấn jQuery
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa $(this)this trong jQuery là gì?

Câu trả lời

Trong jQuery, $(this)this đều tham chiếu đến phần tử DOM hiện tại trong một hàm xử lý sự kiện, nhưng chúng có sự khác biệt quan trọng về cách sử dụng và khả năng của chúng:

  • this:

    • this là một từ khóa trong JavaScript, không phải chỉ trong jQuery. Trong ngữ cảnh của một hàm xử lý sự kiện jQuery, this tham chiếu trực tiếp đến phần tử DOM mà sự kiện được gắn vào.
    • this là một phần tử JavaScript thuần túy và không có các phương thức jQuery. Để sử dụng các phương thức jQuery trên this, bạn cần chuyển đổi nó thành một đối tượng jQuery.
  • $(this):

    • $(this) là cách chuyển đổi this từ một phần tử DOM thuần túy sang một đối tượng jQuery. Điều này cho phép bạn sử dụng các phương thức jQuery trên phần tử đó.
    • Ví dụ, nếu bạn muốn thay đổi màu sắc của một phần tử khi nó được nhấp, bạn sẽ ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Khi nào nên sẽ sử dụng AngularJS hay jQuery?

senior

Đối tượng DeferredPromise trong jQuery là gì?

junior

Có thể gắn nhiều event document.ready() trên cùng một trang không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào