Câu hỏi phỏng vấn jQuery
Câu hỏi

Cách clone của một đối tượng sử dụng jQuery?

Câu trả lời

Để tạo bản sao của một đối tượng sử dụng jQuery, bạn có thể sử dụng phương thức .clone(). Phương thức này tạo ra một bản sao của các phần tử đã chọn, bao gồm cả cấu trúc con của chúng, và có thể tùy chọn bao gồm cả các sự kiện và dữ liệu được gắn với các phần tử đó.

Cách Sử Dụng .clone()

var clonedElement = $(selector).clone(withDataAndEvents, deepWithDataAndEvents);
  • selector: Selector jQuery dùng để chọn phần tử bạn muốn sao chép.
  • withDataAndEvents (tùy chọn): Một giá trị boolean chỉ định liệu dữ liệu và sự kiện của phần tử gốc có được sao chép hay không. Mặc định là false.
  • deepWithDataAndEvents (tùy chọn): Một giá trị boolean chỉ định liệu dữ liệu và sự kiện của các phần tử con có được sao chép hay không, nếu `...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa propattr trong jQuery là gì?

middle

Chaining trong jQuery là gì và nó hoạt động như thế nào?

junior

CDN là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào