Câu hỏi phỏng vấn jQuery
Câu hỏi

Trong jQuery và có bao nhiêu loại Selector?

Câu trả lời

Các selector trong jQuery là các chuỗi sử dụng để chọn một hoặc nhiều phần tử HTML từ một trang web. Các selector này dựa trên cú pháp của CSS để xác định các phần tử cần thao tác hoặc truy cập. jQuery hỗ trợ tất cả các selector của CSS và thêm vào một số selector đặc biệt của riêng mình.

Các Loại Selector trong jQuery

Có nhiều loại selector trong jQuery, nhưng chúng có thể được phân loại thành các nhóm chính sau:

 • Selector Cơ Bản:

  • Element Selector: Chọn tất cả các phần tử có tên thẻ cụ thể. Ví dụ: $("p") chọn tất cả các phần tử <p>.
  • ID Selector: Chọn một phần tử duy nhất có ID cụ thể. Ví dụ: $("#my-id") chọn phần tử có id="my-id".
  • Class Selector: Chọn tất cả các phần tử có class cụ thể. Ví dụ: $(".my-class") chọn tất cả các phần tử có class="my-class".
 • Selector Phức Hợp:

  • Descendant Selector: Chọn tất cả các phần tử con nằm trong một phần tử cha cụ thể. Ví dụ: $("div p") chọn tất cả các phần tử <p> nằm trong <div>.
  • **Child ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

jQuery có phải là tiêu chuẩn W3C không?

senior

Sự khác biệt giữa event.PreventDefault()return false là gì?

junior

JavaScriptjQuery khác nhau như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào