Câu hỏi phỏng vấn jQuery
Câu hỏi

Có các phương pháp nào để thực hiện yêu cầu ajax trong jQuery là gì?

Câu trả lời

Trong jQuery, có nhiều phương thức khác nhau để thực hiện các yêu cầu AJAX, mỗi phương thức phục vụ cho một mục đích cụ thể và cung cấp cách tiếp cận linh hoạt để tương tác với máy chủ mà không cần tải lại trang web. Dưới đây là một số phương thức phổ biến:

Phương thức $.ajax()

Phương thức $.ajax() là phương thức cốt lõi và mạnh mẽ nhất trong jQuery để tạo yêu cầu AJAX. Nó cho phép bạn thực hiện yêu cầu HTTP bất đồng bộ với máy chủ và cấu hình chi tiết yêu cầu thông qua một đối tượng cấu hình. Phương thức này hỗ trợ cả yêu cầu GET và POST, cũng như các loại yêu cầu HTTP khác như PUT và DELETE

Phương thức $.get()$.post()

Phương thức $.get() được sử dụng để tải dữ liệu từ máy chủ sử dụng yêu cầu HTTP GET. Tương tự, phương thức $.post() được sử dụng để gửi dữ liệu đến máy chủ sử dụng yêu cầu HTTP POST. Cả hai phương thức này đều đơn giản hóa việc sử dụng $.ajax() bằng cách cung cấp cú pháp ngắn gọn hơn cho các loại yêu cầu cụ thể

Phương thức $.getJSON()

Phương thức $.getJSON() được sử dụng để tải dữ liệu JSON-encoded từ máy chủ ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong jQuery và có bao nhiêu loại Selector?

middle

Sự khác biệt giữa phương thức jquery.size() và thuộc tính jquery.length trong jQuery là gì?

senior

Sự khác biệt giữa event.PreventDefault()return false là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào