Câu hỏi

Hàm jQuery.each() trong jQuery có tác dụng gì?

Câu trả lời

Hàm jQuery.each() là một hàm lặp tổng quát, có thể được sử dụng để lặp qua cả đối tượng và mảng một cách liền mạch. Khi lặp qua một mảng hoặc đối tượng giống như mảng có thuộc tính length (như đối tượng arguments của một hàm), hàm này sẽ lặp qua các chỉ số từ 0 đến length-1. Đối với các đối tượng khác, hàm lặp qua các thuộc tính được đặt tên

Cách sử dụng:

  • Lặp qua mảng: Khi lặp qua một mảng, hàm callback được truyền vào chỉ số của mảng và giá trị tương ứng mỗi lần lặp. Giá trị cũng có thể được truy cập thông qua từ khóa this, nhưng JavaScript sẽ luôn bọc giá trị this dưới dạng một đối tượng, ngay cả khi nó là một chuỗi đơn giản hoặc giá trị số
  • Lặp qua đối tượng: Nếu sử dụng một đối tượng làm bộ sưu tập, hàm callback sẽ được truyền một cặp khóa-giá trị mỗi lần lặp

Bạn có thể thoát khỏi vòng lặp $.each() tại một lần lặp cụ thể bằng cách trả về false từ...

Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

jQuery là gì và nó dùng cho lập trình phía máy khách hay máy chủ?

junior

jQuery có phải là sự thay thế cho JavaScript không?

senior

Làm cách nào để attach một sự kiện vào phần tử chỉ được thực hiện một lần?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào